Algemene Voorwaarden

Webshop NV Distrilene

 

Artikel 1 : ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden regelen enerzijds het gebruik van de verkoopsite Istrilène Cosmetics met URL www.istrilene.be van de NV Distrilene, met zetel te BE- 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 36a, met ondernemingsnummer: 447.479.113, Telefoon + 3215242099 Email info@istrilene.be hierna genoemd de verkoper.

En anderzijds de online verkoop van bepaalde goederen via de Site door Istrilène Cosmetics.

De website van Istrilène cosmetics werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door Istrilene Cosmetics.

 

Artikel 2: DEFINITIES

Goederen: de goederen die worden aangeboden door de verkoper omvatten verzorgings- en cosmeticaproducten voor het hele lichaam, alsook bijbehorende accessoires in het kader van verzorgings- en cosmeticaproducten.

Klant: eenieder die een commerciële relatie aangaat met de verkoper, door de aankoop van een goed via de website van de verkoper. Door de transactie bevestigt de klant gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met de verkoper.

Exclusief Lid: de verkoper biedt aan haar klanten de mogelijkheid om zich in te schrijven als exclusief lid gedurende een periode van 6 maanden. Dit lidmaatschap is gratis. Exclusieve leden hebben de mogelijkheid om te genieten van bijkomende voordelen, onder meer in de vorm van kortingen op aangekochte goederen. De verkoper bezorgt aan de klant de benodigde gegevens die toegang verschaffen tot de voordelen van het exclusief lidmaatschap. Het lidmaatschap kan te allen tijde worden opgeheven door het sluiten van de account of via een e-mail aan: info@istrilene.be.

 

Artikel 3: AANVAARDING

Door het gebruik van de website van de verkoper, www.istrilene.be, evenals het plaatsen van een bestelling bij  de verkoper, aanvaardt de klant of exclusief lid


onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden als de enige voorwaarden die van toepassing zijn op de tot stand gekomen overeenkomst.

 

Artikel 4 : PRIJZEN

De prijzen die vermeld op de website zijn in euro, inclusief 21% BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.

De prijzen van de goederen bevatten niet de transportkosten, dewelke bijkomend verschuldigd kunnen zijn.

De verkoper houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen van de aangeboden goederen aan te passen.

Reeds bestelde goederen zullen gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop.

 

 Artikel 5: TRANSPORTKOSTEN

De volgende transportkosten gelden als indicatie voor de levering van de bestelde goederen in verschillende landen:

België, Nederland en Luxemburg: €5,90 Frankrijk: €9,90

Overige: Neem contact op met ons op voor offerte

Deze transportkosten zijn louter indicatief en zijn geenszins bindend voor de verkoper. De klant of exclusief lid zal instaan voor de werkelijk te betalen transportkosten, dewelke aan hem worden meegedeeld bij zijn bestelling. Door het sluiten van de overeenkomst met de verkoper, aanvaardt de klant of exclusief lid dat de klant of exclusief lid de werkelijke transportkosten zal dragen.

  

Artikel 6: BESTELLEN

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich bij het plaatsen van een bestelling laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden.

 

Artikel 7: BETALINGSMETHODE


De klant of exclusief lid heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te betalen middels de volgende betalingsmethodes: Creditcard of bankcontactkaart.

De bankrekening van de klant of exclusief lid wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de klant of exclusief lid haar akkoord gegeven heeft aan de verkoper.

In geval de bank van de klant of exclusief lid de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en komt er geen koopovereenkomst tot stand.

De klant of exclusief lid garandeert dat ze gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, of de iDEAL account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken.

Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van de verkoper is beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt de verkoper samen met MultiSafePay.

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de klant of exclusief lid.

De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant of exclusief lid, waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.

  

Artikel 8: LEVERING

De levering van de bestelde goederen door de verkoper is afhankelijk van de goedkeuring van de betaling door de betalingspartner MultiSafePay.

De levering van de bestelde goederen door de verkoper zal gebeuren op het adres dat aan hem wordt verstrekt door de klant of exclusief lid bij de bestelling.

 

Artikel 9: LEVERINGSTERMIJN*

De verkoper streeft een vlotte levering van de bestelde goederen na. Om hieraan tegemoet te komen, stelt de verkoper op indicatieve wijze de volgende leveringstermijnen voorop voor verschillende landen, wanneer de goederen werden besteld op een werkdag vóór 10u00:

België: de eerstvolgende werkdag Nederland: na 2 werkdagen Luxemburg: na 2 werkdagen Frankrijk: binnen 5 werkdagen


Overige: neem contact op met de verkoper voor leveringstermijn

Bovenvermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief, en zijn dan ook geenszins bindend voor de verkoper. De verkoper zal in ieder geval de bestelde goederen leveren binnen de wettelijk voorziene termijn van 30 dagen.

*De verkoper gaat over tot levering binnen een redelijke termijn, wanneer de oorspronkelijke leveringstermijn wegens overmacht niet kan worden gerespecteerd. Wanneer de verkoper geconfronteerd wordt met een onvoorspelbare en onvermijdelijke gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de verkoper, zal de verkoper tevens niet gehouden zijn tot enige vergoeding voor het overschrijden van de oorspronkelijke leveringstermijn.

  

Artikel 10: BESCHIKBAARHEID VAN DE GOEDEREN

In het geval één of meerdere goederen van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren. In geval van annulering zal de verkoper de klant of exclusief lid op de hoogte stellen dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt.

De verkoper zal de door de klant of exclusief lid betaalde bedragen binnen een redelijke termijn crediteren aan de klant of exclusief lid.

  

Artikel 11: BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

Nadat de bestelprocedure succesvol werd doorlopen, bevestigt de verkoper de bestelling aan de klant of exclusief lid via een e-mail aan het door de klant of exclusief lid opgegeven e-mailadres.

Klanten of exclusieve leden die een bestelling plaatsen zonder opgave van een e- mailadres, krijgen na het plaatsen van hun bestelling een overzicht van hun bestelling.

De klant of exclusief lid krijgt tevens een verzendbevestiging wanneer zijn bestelling wordt verzonden.

  

Artikel 12: HERROEPING VAN DE BESTELLING

De klant of exclusief lid kan zijn online bestelling herroepen binnen een termijn van 14 dagen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of exclusief lid of een door de klant of exclusief lid aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

Wanneer de klant of exclusief lid meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn van 14 dagen na de dag waarop de


klant of een door de klant of exclusief lid aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt.

De klant of exclusief lid kan zijn beslissing tot herroeping binnen de herroepingstermijn aan de verkoper ter kennis brengen middels het gebruik van het modelformulier voor herroeping.

De klant of exclusief lid kan zijn beslissing tot herroeping daarnaast via elke andere ondubbelzinnige verklaring aan de verkoper ter kennis brengen, waarin hij uitdrukkelijk verklaart de overeenkomst te herroepen. Het risico en de bewijslast van het bereiken van deze verklaring aan de verkoper rust op de klant of exclusief lid.

De klant of exclusief lid stuurt de goederen terug naar de verkoper, ten laatste 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld aan de verkoper.

Het aangekochte goed dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd te worden teruggezonden naar het hieronder vermelde retouradres. Indien de verzegeling van de geleverde goederen na de levering werd verbroken, kunnen de goederen om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet worden teruggezonden naar de verkoper.

De klant of exclusief lid dient zijn rekeningnummer toe te voegen opdat de verkoper de terugbetaling aan de klant van de aankoopprijs kan uitvoeren.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde goederen zijn voor rekening van de klant of exclusief lid, tenzij het geleverde goed niet beantwoordde aan de beschrijving van het goed zoals vermeld in de bestelling (vb. ingevolge beschadiging).

Beschadigde goed dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale posttarieven te worden teruggestuurd naar het retouradres.

Retouradres: Istrilène Cosmetics, NV Distrilene, met zetel te BE-2220 Heist-op-den- Berg, Industriepark 36a, Telefoon +32152099 email: consulente@istrilene.be met ondernemingsnummer: 447.479.113,  

Wanneer de klant of exclusief lid zich beroept op de wettelijke waarborg van conformiteit van de geleverde goederen, dient de klant of exclusief lid de verkoper hiervan op de hoogte te stellen ten laatste twee maanden na de vaststelling van het gebrek.

  

Artikel 13: BESCHERMING VAN DE PRIVACY

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens


die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met Istrilene cosmetics via info@istrilene.be .

 

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de verkoper is bij elke overeenkomst beperkt tot de aankoopprijs van de goederen, ongeacht de rechtsgrond waarop de verkoper aansprakelijk wordt geacht.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien.

De verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

 

Artikel 15: INTELLECTUELE EIGENDOM

Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de verkoper.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van de verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de verkoper.

 

Artikel 16: ADRESWIJZIGING VAN DE KLANT

De klant of exclusief lid verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de verkoper mee te delen.


Artikel 17: BEWIJS VAN DE OVEREENKOMST

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de klant of exclusief lid zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van www.istrilene.be, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de verkoper en de klant of exclusief lid.

 

Artikel 18: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Alle overeenkomsten die worden gesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst met de verkoper wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

 

Artikel 19: WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling te allen tijde door de verkoper worden gewijzigd.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De klant of exclusief lid erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.