Verzenden & Retouren

TRANSPORTKOSTEN

De volgende transportkosten gelden als indicatie voor de levering van de bestelde goederen in verschillende landen:

België, Nederland en Luxemburg: €5,90 Frankrijk: €9,90

Overige: Neem contact op met ons op voor offerte

Deze transportkosten zijn louter indicatief en zijn geenszins bindend voor de verkoper. De klant of exclusief lid zal instaan voor de werkelijk te betalen transportkosten, dewelke aan hem worden meegedeeld bij zijn bestelling. Door het sluiten van de overeenkomst met de verkoper, aanvaardt de klant of exclusief lid dat de klant of exclusief lid de werkelijke transportkosten zal dragen.

 

HERROEPING VAN DE BESTELLING

De klant of exclusief lid kan zijn online bestelling herroepen binnen een termijn van 14 dagen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of exclusief lid of een door de klant of exclusief lid aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

Wanneer de klant of exclusief lid meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn van 14 dagen na de dag waarop de

 

klant of een door de klant of exclusief lid aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt.

De klant of exclusief lid kan zijn beslissing tot herroeping binnen de herroepingstermijn aan de verkoper ter kennis brengen middels het gebruik van het modelformulier voor herroeping.

De klant of exclusief lid kan zijn beslissing tot herroeping daarnaast via elke andere ondubbelzinnige verklaring aan de verkoper ter kennis brengen, waarin hij uitdrukkelijk verklaart de overeenkomst te herroepen. Het risico en de bewijslast van het bereiken van deze verklaring aan de verkoper rust op de klant of exclusief lid.

De klant of exclusief lid stuurt de goederen terug naar de verkoper, ten laatste 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld aan de verkoper.

Het aangekochte goed dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd te worden teruggezonden naar het hieronder vermelde retouradres. Indien de verzegeling van de geleverde goederen na de levering werd verbroken, kunnen de goederen om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet worden teruggezonden naar de verkoper.

De klant of exclusief lid dient zijn rekeningnummer toe te voegen opdat de verkoper de terugbetaling aan de klant van de aankoopprijs kan uitvoeren.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde goederen zijn voor rekening van de klant of exclusief lid, tenzij het geleverde goed niet beantwoordde aan de beschrijving van het goed zoals vermeld in de bestelling (vb. ingevolge beschadiging).

Beschadigde goed dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale posttarieven te worden teruggestuurd naar het retouradres.

Retouradres: Istrilène Cosmetics, NV Distrilene, met zetel te BE-2220 Heist-op-den- Berg, Industriepark 36a, Telefoon +32152099 email: consulente@istrilene.be met ondernemingsnummer: 447.479.113,  

Wanneer de klant of exclusief lid zich beroept op de wettelijke waarborg van conformiteit van de geleverde goederen, dient de klant of exclusief lid de verkoper hiervan op de hoogte te stellen ten laatste twee maanden na de vaststelling van het gebrek.